News o poslovima


Zakoni o Poslovima

Moja nema?ka pri?a

Strah od jeftine radne snage sa Istoka?

Kada je nema?ko tržište rada otvoreno za ve?inu novih zemalja ?lanica Evropske unije, mnogi su se bojali navale radne snage iz tih država. Ispostavilo se da je liberalilzacija ipak dobar potez.

Gotovo svaki peti gra?anin Nema?ke ima strano poreklo. To su ljudi koji su se svojevremeno odlu?ili za novi po?etak u jednoj stranoj zemlji. Ili njihova deca, koja u Nema?koj odrastaju u multikulturalnom okruženju. Sliku o migrantima u Nema?koj još uvek prate brojni klišei. Govori se o „trgovcu vo?em i povr?em“, o „ljubaznom vlasniku restorana“ ili o „?ista?icama i ?ista?ima sa nižom stru?nom spremom“. A u stvarnosti postoji niz uspešnih preduze?a koja su osnovali doseljenici, doduše ima i puno nau?nika, lekara i kreativaca. Njihove uspešne pri?e svedo?e o tome kako su postali deo nove domovine – Nema?ke.


- Migranti u Nema?koj su nezamenjivi
- Bez znanja nema?kog jezika nema integracije

 

Migranti u Nema?koj su \"nezamenjivi\"

Prošlo je šezdeset godina od kako su takozvani „gastarbajteri“ po?eli da dolaze u Nema?ku. U me?uvremenu, ta država postala je dom za njih i njihovu decu. A oni su u toj državi postali - nezamenjivi.

Iz sportske perspektive, zna?aj migranata je jasan - tek šestorica nema?kih fudbalera u polufinalu Evropskog prvenstva imali su nema?ko poreklo. Sami Kedira (Tunis), Mesut Ezil (Turska) Džerom Boteng (Gana), Lukas Podolski (Poljska) i Mario Gomez (Španija) su ili ro?eni u inostranstvu ili su to bili njihovi roditelji. Igrali su za reprezentaciju zato što imaju nema?ke pasoše. Ali, uloga migranata u nema?kom društvu još uvek se ne ceni dovoljno.

15,7 miliona migranata u Nema?koj

Ali zna?aj migranata za Nema?ku daleko je ve?i od popunjavanja tržišta rada i brze hrane. Ajše Demir, zamenica predsedavaju?eg Turske zajednice u Nema?koj, naglašava za DW: „Migranti svojim intelektualnim radom ovde daju veliki doprinos .“ Zasluga je migranata što „multi-kulti“ na?in razmišljanja postaje sve normalniji za mnoge Nemce. To pokazuje, izme?u ostalog, i 1,8 miliona brakova izme?u Nemaca i stranaca, po statistikama za 2010. A taj broj raste.

Turci, sa 2,9 miliona, ubedljivo su najve?a grupa migranata u Nema?koj. Mnogi od njih pripadaju porodicama takozvanih „gastarbajtera“ koji su došli u talasu iz 1961. Doseljavanja posle Drugog svetskog rata zahvatila su i Gr?ku i Italiju.. Ajše Demir je sigurna da takozvano privredno ?udo, oporavak Nema?ke posle rata, ne bi bilo mogu?e bez stranaca. “Migranti su radili u proizvodnji i imaju velike zasluge za oporavak privrede.”

Na po?etku 21. veka u Nema?ku uglavnom dolaze visokokvalifikovani ljudi. Na primer, studija Instituta nema?ke privrede kaže da su 2009. godine više od 20 odsto pridošlica bili stru?njaci i menadžeri. Zbog krize u evrozoni u Nema?koj se zapošljavaju pre svih lekari, inženjeri i IT stru?njaci 

 

Quelle: www.dw.de


Copyright 2013, Posao-x.com